BYTOVÉ DOMY

1.

VLASTNÍ

ZDROJE

§ 1180 NOZ – společenství vlastníků jednotek

1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a  umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

§ 744 ZOK – bytová družstva

Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

2.

CIZÍ

ZDROJE

Další možností, jak financovat revitalizaci bytového domu, je prostřednictvím bank. Úrokové sazby, které banky nabízí, jsou stále příznivé, záleží na tom, který typ úvěru nebo hypotéky se rozhodnete využít. Při výběru banky doporučujeme pečlivě nastudovat smluvní podmínky, za kterých smlouvu uzavíráte. Nedívejte se pouze na výši úrokových sazeb, někdy jejich výše nemusí být rozhodujícím faktorem.

3.

DOTACE

Dotační programy vždy byly a budou největším motivátorem pro spuštění regenerace bytových domů. Dříve měly podobu dotace na úhradu úroků, kdy vám stát v určitých intervalech vyplatil na účet část zaplacených úroků. Tento způsob vyplácení dotací ze zdrojů ČR už neexistuje. V současné době se na trhu setkáváme s dotacemi ve formě nízkoúročených státních úvěrů, kdy úrok je zafixován po celou dobu splácení úvěru (PANEL 2013+). Dalším typem dotačního programu jsou potom dotace z prostředků evropských fondů. Tyto dotace jsou velmi oblíbené zejména proto, že se jedná o přímou dotaci, tedy celý obnos je vyplacen na účet žadatele a dá se tak použít například jako mimořádná splátka úvěru.

PŘÍKLAD FINANČNÍHO PLÁNU

Projekt revitalizace bytového domu bude realizován následujícím způsobem

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU – REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU            10 808 555,-Kč

1.

VLASTNÍ

ZDROJE

– Vlastní prostředky                                                                                                            3 808 555,-Kč

2.

CIZÍ

ZDROJE

Úvěr SFPI                                                                                                                                3 000 000,-Kč 

Splatnost                                                                                                                          20 let    (6 měsíců čerpání, 234 měsíců splácení)

Úroková sazba                                                                                                                 0 % p.a

Zdroje na splácení úvěru:                                                                                              příspěvek na správu domu (fond oprav)

Ručení za úvěr:                                                                                                                ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné  smlouvy                                                                                                                                                                   k živelnímu pojištění budovy

Úvěr EUROREVIT                                                                                                                   4 000 000,-Kč 

Splatnost                                                                                                                           20 let

Fixace úrokové sazby                                                                                                      15 let

Úroková sazba                                                                                                                  1,77 % p.a

 

Splácení úvěrů bude probíhat z tvorby fondu oprav, který je ve výši                             50 679,-Kč měsíčně

Předpokládaná splátka  SFPI                                                                                                  12 821,-Kč měsíčně

Předpokládaná splátka  EUROREVIT                                                                                     19 998,-Kč měsíčně

Rezerva ve fondu oprav                                                                                                          17 860,-Kč měsíčně

Zatížení fondu oprav                                                                                                                64,76 %

3.

DOTACE

Dotace IROP                                                                                                                               4 495 000,- Kč