ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Účastník stavebního spoření má právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb (úvěr ze stavebního spoření) po splnění podmínek stanovených zákonem a podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti.

Banka může mít například ve všeobecných podmínkách, že úvěr ze stavebního spoření je účastníkovi poskytnut v případě, že spoří již nějakou dobu (třeba 2 roky), má naspořené určité procento z cílové částky (například 30%) a navíc dosáhl určité výše OHČ – ohodnocovacího čísla klienta (tento ukazatel vypočítává banka a klient ho může vidět na výpisech z účtu zasílaných stavební spořitelnou nebo například na webových stránkách dané spořitelny po zadání hesla a pin kódu). Až po splnění všech těchto podmínek může klient požádat o úvěr ze stavebního spoření. Všeobecné podmínky má každá banka upraveny trochu jinak, je potřeba si je pořádně prostudovat.

Úvěr ze stavebního spoření (pravá strana grafu)

Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro účely tohoto zákona považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.

Bytové potřeby

Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,

b) změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt

c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,

d) koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s řešením jiných bytových potřeb,

e) splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,

f) změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na:

 

1.   bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,

2.  bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu, včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu,

3.   bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba podle zvláštního právního předpisu, 

g) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),

h) úhrada za převod družstevního podílu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod družstevního podílu nebo převod podílu týká,

i) řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem podle zvláštního právního předpisu,

j) připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,

k) splacení úvěru, nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných sankcí.

U účastníka, kterým je právnická osoba, se za použití úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby považuje použití úvěru:

 

a) na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i),

b)  ke splacení úvěru nebo zápůjčky, použitých na financování bytových potřeb, uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) a i), nebo

c)  k výstavbě sítí technického vybavení.

Bytová potřeba uvedená v odstavcích 1 a 2 se musí nacházet v České republice.