STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Stavební spoření patří stále k nejoblíbenějším a nejvýhodnějším finančním produktům na trhu. Je to účelová forma spoření, jejímž cílem je řešení bytové situace občanů. Zhodnocení úspor vložených na stavební spoření je stále vyšší než na běžném účtu v bance či na spořících účtech + ještě získáte finanční podporu od státu.

Stavební spoření je ve své podstatě uzavřený systém nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu, s neměnnými úrokovými sazbami a pevně stanovenou státní podporou. Vedle vysokého zhodnocení úspor nabízí i možnost získání úvěru s bezkonkurenčně nízkým a pevným úrokem. Ze stavebního spoření se neplatí daň z příjmů.

Stavební spoření je účelové spoření. Prostředky ze stavebního spoření smí účastník stavebního spoření použít pouze na financování bytových potřeb. Pokud účastník nebude s vkladem po dobu 6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření nijak nakládat, potom může naspořenou částku včetně státní podpory použít i jinak.

Stavební spoření vám nepřikazuje žádné povinné pravidelné ukládání peněz. Spoříte libovolně, dle vašich možností (každý týden, měsíc, půlrok, rok nebo vůbec). Ale pozor výše státní podpory se odvíjí od roční naspořené částky. V současné době je to 10%, maximálně však 2000 Kč/rok.

Jaké jsou výhody stavebního spoření?

  • stále nejvyšší úrokové sazby, kterými můžete zhodnotit své finanční prostředky
  • státní podpora, kterou jinde nedostanete
  • možnost použít úspory po splnění zákonem daných podmínek k libovolným účelům
  • spoření dle vašich možností
  • možnost získání úvěru s nízkou a pevnou úrokovou sazbou
  • po dobu minimálně 6 let jsou vaše finanční prostředky vázány, v případě předčasného výběru klient přichází o veškeré státní dotace

Kdo poskytuje stavební spoření

Provozovatelem stavebního spoření podle zákona o stavebním spoření je banka, která tuto činnost může vykonávat na základě jí udělené bankovní licence. V současné době se v České republice nachází pět stavebních spořitelen (Wüstenrot, Stavební spořitelna České spořitelny, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna,)

Kdo může být účastníkem stavebního spoření?

Stavební spoření si může uzavřít jak fyzická, tak i právnická osoba.

Kdo má nárok na státní podporu?

  • občan České republiky,
  • občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, při splnění podmínek stanovených v zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh. Účastníkovi, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky (viz.výše) a který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 20 000 Kč. Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit. (Laicky řečeno: Pokud máte na svoje jméno uzavřeno pět smluv o stavebním spoření a u každé byste rádi státní podporu, bude vám vyplacena na všechny, ale v součtu pouze v hodnotě 2000 Kč.)

Jak si uzavřít stavební spoření?

Nejjednodušší způsob, jak si začít spořit prostřednictvím stavebního spoření je zajít na pobočku některé stavební spořitelny a uzavřít tzv. ,,smlouvu o stavebním spoření“. Jak bylo již dříve zmíněno, uzavřením této smlouvy máte nárok nejen na výhodné úročení vašich peněžních vkladů a státní podporu, ale také na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb (úvěr ze stavebního spoření) po splnění podmínek zákona a podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti.

Co je potřeba si před uzavření smlouvy o stavebním spoření rozmyslet

Je třeba, abyste si opravdu dobře rozmysleli, zda si můžete dovolit na 6 let zavázat své úspory. Toto je totiž zákonem stanovená doba, po kterou musíte nechat své peněžní prostředky ležet na stavebním spoření, aby vám stát mohl vyplácet zálohy státní podpory. Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi:

1. pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo
2. pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby.

V ostatních případech nemá účastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spořitelna je povinna zálohy státní podpory, evidované na účtu účastníka, vrátit ministerstvu, a to do 2 měsíců ode dne, kdy zjistí, že účastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok.