FINANCE A REALITY FINANČNÍ A REALITNÍ PORADENSTVÍ ,,JSME ODBORNÍKY NA BYDLENÍ VÍCE NEŽ 25 LET“

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je oblíbeným bankovním produktem, pomocí něhož lze získat vysněné bydlení - nemovitost, což je charakteristickým rysem všech hypotečních úvěrů - zajištění prostřednictvím zástavy nemovitosti.

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se banka o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci dozví.

Zástavní hodnotu zastavených nemovitých věcí stanoví banka. Banka je také povinna upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí, která musí respektovat zásady uvedené níže.

Zastavené nemovité věci se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněním:

a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovité věci,

b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitou věcí,

c) práv a závad s nemovitou věcí spojených a

d) místních podmínek trhu s nemovitými věcmi včetně jeho vlivů a předpokládanéhovývoje.

Na co se dá hypoteční úvěr použít?

Hypotéka může být jak účelová - tedy lze ji využít na financování bytových potřeb, tak neúčelová, tzv. americká hypotéka, kterou můžete využít prakticky na cokoliv.

Od letošního roku lze poskytnou hypotéku i na koupi družstevního podílu, což doteď nebylo možné. Výrazně se tím zlepší postavení družstevních bytů na trhu. Zároveň je také novinkou, že družstevní podíl si můžete pořídit i do podílového spoluvlastnictví (tedy jako nesezdaný pár - přítel s přítelkyní), toto také nebylo doposud možné.

Co všechno je možné zastavit?

Zastavit lze kupovanou nemovitost ale také nemovitost rozestavěnou nemovitost, dokonce i družstevní podíl, dále také jakoukoliv jinou nemovitost dlužníka či nemovitost třetí osoby.

Podle české právní úpravy mohou být hypoteční úvěry poskytnuty nejvýše do 70 % tzv. obvyklé ceny zastavených nemovitostí. Nemovitá věc se musí nacházet na území členského státu.

Na zastavené nemovité věci nesmí váznout zástavní právo třetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí před zástavním právem zajišťujícím pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část, zahrnutou do krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření, jakož i úvěr poskytnutý Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů, a dále úvěr poskytnutý na výstavbu bytů postavených s finanční,úvěrovou a jinou pomocí podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (dále jen "úvěr na družstevní bytovou výstavbu") za předpokladu, že stavební spořitelna nebo věřitel pohledávky z úvěru na družstevní bytovou výstavbu s přednostním pořadím svého zástavního práva dali emitentovi hypotečních zástavních listů ke zřízení zástavního práva v dalším pořadí předchozí písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Převod zastavené nemovité věci nesmí být omezen dříve vzniklým omezením převodu nemovité věci  Tyto podmínky musí být splněny po celou dobu, po kterou je pohledávka zhypotečního úvěru do krytí zahrnuta.

Nezdanitelná část základu daně

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou  a použitým poplatníkem na financování bytových potřeb, 

 

Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. výstavba bytového domu, rodinného domu nebo změna stavby,
 2. koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
 3.  koupě
 • bytového domu,
 •  rodinného domu,
 •  rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
 •  jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,
 1. splacení vkladu právnické osobě jejím členem  za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
 2. údržba  a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor 
 3. vypořádání společného jmění  manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor  rodinného domu nebo bytového domu,
 4. úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem  uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
 5. splacení úvěru nebo zápůjčky  použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo její část k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a nebo k nájmu , lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.